Search form

Levitiko 26:36

36Abaabo banu basyeede, njootuma luwizuko mumyoyo yabo munyika yabasinkondonyina mobabede, nkabela kupoota kwetu lipepuluka amuuwo kuyoobayoosya, mane bayoocija mbubonya mbuli kucijwa ipanga, akuwa bayoowa nekuba kuti taakwe uubatanda.