Search form

Levitiko 26:45

45Njoobaibulukila cizuminano ncendakatangana abamawisi, abo mbendakapozya munyika ya-Egepita kumeso aabamasi, kuti mbe Leza wabo. Ndime Jehova.