Search form

Levitiko 26:5

5Kupola maila aanu takukooyoomana mane kusikila ciindi cakucela masaansa, akucela kwanu kuyoosika kuciindi cakubyala, Muyoolya zilyo zyanu cakukuta, akukala munyika yanu caluumuno.