Search form

Levitiko 26:6

6Njoomupa luumuno munyika yanu, nkabela muyoolala cakutayoowa cintu, Njoolesya banyama babi munyika yanu, alyalo ipanga lyankondo talikooyooboneka akati kanu.