Search form

Levitiko 26:8

8Bantu bosanwe banu bayootanda mwanda, abantu bali mwanda bayootanda zyuulu zili ikumi. Basinkondonyokwe bayoowa kupanga kunembo lyanu.