Search form

Levitiko 27:10

10Teelede kumucinca nanka kubika umbi, naba mubotu mucibaka camubi naba mubi mucibaka camubotu. Na wabika munyama umbi, ncobeni oyo ngwabika ayooyo ngowacincanya awe boonse bayoosalala.