Search form

Levitiko 27:16

16Alimwi na muntu ulasalazizya Jehova cipanzi camuunda walukono lwakwe, muleelede kucibikila muulo mbubonya mbuli imbuto yakucibyala. Muunda uubyalwa ceelesyo cahomeri cabbaale ulabikilwa muulo wamasyekeli aansiliva aali makumi osanwe.