Search form

Levitiko 27:23

23mupaizi aubikile muulo wakusikila mwaka wakulizya myeembo, nkabela muntu uleelede kupa mali aamuulo wawo mubuzuba obo mbubonya, abe cintu cisalalisya kuli-Jehova.