Search form

Levitiko 27:26

26Pele muntu takonzyi kusalazya mwana mutaanzi wamunyama, nkaambo mutaanzi nguwa-Jehova. Mutaanzi, naba waŋombe naba wambelele, nguwa-Jehova.