Search form

Levitiko 27:32

32Alimwi zipanzi zyakumi zyoonse zyaŋombe azyambelele, kufumbwa ciinda kunsi amusako wamweembeli, munyama wakumi umwi aumwi ulasalalila Jehova.