Search form

Levitiko 27:33

33Muntu teelede kusalaula babotu ababi nekuba kucinca, pe, Na wacinca, ncobeni oyongwabika ayooyo uucincigwa, boonse balasalala; tabanununwi pe.