Search form

Levitiko 27:5

5Na mwana uuli amyaka yosanwe kusikila myaka iili makumi obile, muulo wakwe ube masyekeli aali makumi obile kumwaalumi nanka masyekeli aali ikumi kumwanakazi.