Search form

Levitiko 27:8

8Pele na muntu mucete takonzyi kujana mali aamuulo uubikidwe, umulete kunembo lyamupaizi, kuti mupaizi amubikile muulo, Mupaizi abike muulo mbuli sikukonka mbwakonzya kujana.