Search form

Levitiko 3

Zipaizyo zyakutontozya

1-Na muntu waleta cipaizyo cakutontozya, na wapaizya iŋombe, munyama ngwaletela Jehova, nanka poho nanka impwizi, abe uutakwe kampenda. 2-Elyo abike ijanza lyakwe amutwe wacipaizyo, acijaye ku mulyango watente lyambunganino. Abalo bapaizi, bana ba-Aroni, basansaile bulowa koonse koonse cakuzyunguluka cipaililo. 3Lino mucipaizyo cakwe cakutontozya agwisye cituuzyo cakutentela Jehova: lufuko amafuta oonse aamumala, 4ansa zyobile amafuta aazyo, aabambene acikungu, alulyaŋanga lwamuni; ezi zyoonse azigwisye antoomwe ansa. 5-Lino bana ba-Aroni bazitente acipaililo atala lyacituuzyo cakutenta atala lyankuni zili amulilo. Ncipaizyo citentwa cili abweema bubotu bwakubotezya Jehova.

6-Na cipaizyo cakwe cakutontozya ncaletela Jehova nimbelele na impongo, nanka sipule nanka impwizi, alete iitakwe kampenda. 7Na waleta kabelele kakupaizya, akapaizye kunembo lya-Jehova. 8Abike ijanza lyakwe amutwe wacipaizyo cakwe, acijaye kunembo lyatente lyambunganino. Lino bana ba-Aroni basansaile bulowa koonse koonse cakuzyunguluka cipaililo. 9Lino mucipaizyo cakwe cakutontozya agwisye cituuzyo cakutentela Jehova: mafuta aaco, amucila woonse buyo kunyungwida munsi amoongola, alufuko amafuta oonse aamumala, 10ansa zyobile amafuta aazyo aabambene acikungu, alulyaŋanga lwamuni; ezi zyoonse azigwisye antoomwe ansa. 11-Mupaizi azitente acipaililo, zibe cilyo citentelwa Jehova.

12Na cipaizyo cakwe nimpongo, acituule kunembo lya-Jehova. 13Abike ijanza lyakwe amutwe waya aijaye kunembo lyatente lyambunganino. Lino bana ba-Aroni basansaile bulowa bwayo koonse koonse cakuzyunguluka cipaililo. 14Lino agwisye mulinjiyo cituuzyo cakutentela Jehova: lufuko amafuta oonse aamumala, 15ansa zyobile amafuta aazyo aabambene acikungu, alulyaŋanga lwamuni; ezi zyoonse azigwisye antoomwe ansa, 16-mupaizi azitente acipaililo, zibe zitentwa zili abweema bubotu bwakubotezya, Mafuta oonse ngaa-Jehova. 17-Ngumulao walyoonse mumazyalani aanu oonse mumakalilo aanu oonse: cilatondwa kulya mafuta na musiya.