Search form

Levitiko 3:13

13Abike ijanza lyakwe amutwe waya aijaye kunembo lyatente lyambunganino. Lino bana ba-Aroni basansaile bulowa bwayo koonse koonse cakuzyunguluka cipaililo.