Search form

Levitiko 3:2

2Elyo abike ijanza lyakwe amutwe wacipaizyo, acijaye ku mulyango watente lyambunganino. Abalo bapaizi, bana ba-Aroni, basansaile bulowa koonse koonse cakuzyunguluka cipaililo.