Search form

Levitiko 3:5

5Lino bana ba-Aroni bazitente acipaililo atala lyacituuzyo cakutenta atala lyankuni zili amulilo. Ncipaizyo citentwa cili abweema bubotu bwakubotezya Jehova.