Search form

Levitiko 3:8

8Abike ijanza lyakwe amutwe wacipaizyo cakwe, acijaye kunembo lyatente lyambunganino. Lino bana ba-Aroni basansaile bulowa koonse koonse cakuzyunguluka cipaililo.