Search form

Levitiko 3:9

9Lino mucipaizyo cakwe cakutontozya agwisye cituuzyo cakutentela Jehova: mafuta aaco, amucila woonse buyo kunyungwida munsi amoongola, alufuko amafuta oonse aamumala,