Search form

Levitiko 4

Zipaizyo zyazibi

1Lino Jehova wakaambila Musa kuti, 2-Ambila bana ba-Israyeli kuti, Na muntu wabisya cakulubya kukusotoka mulazyo nuuba umwi wa­ Jehova akucita cintu citondwa, mbuboobu mbumweelede kucita.

3-Na mupaizi munanike nguwabisya, aboobo waletela bantu mulandu, alete cipaizyo cakumanya zibi zyakwe nzyaakabisya, Alete kapoho katakwe kampenda, kabe cipaizyo kuli-Jehova. 4Alete kapoho kumulyango watente lyambunganino kunembo lya-Jehova, abike ijanza lyakwe amutwe wakapoho, ajaye kapoho kubusyu bwa-Jehova. 5-Lino mupaizi munanike akombole bulowa bwakapoho, anjile abo mutente lyambunganino. 6-Lino mupaizi atompe munwe wakwe mubulowa, asansaile bulowa ziindi zili musanu azibili kunembo lya-Jehova kunembo lyacisitilizyo cacikombelo. 7-Alimwi mupaizi abike bulowa ameja aacipaililo catununkilizyo tubotu cili, mutente lyambunganino kunembo lya-Jehova, elyo bulowa bwakapoho boonse busyeede abutile atako lyacipaililo cazituuzyo cili kumulyango watente lyambunganine. 8Aalo mafuta oonse aakapoho kacipaizyo cazibi uleelede kwaagwisya: lufuko amafuta oonse aamumala, 9ansa zyobile amafuta aazyo aabambene acikungu, alulyaŋanga lwamuni; ezi zyoonse azigwisye antoomwe ansa, 10(mbubonya mbuzigwisigwa kuŋombe yacipaizyo cakutontozya), kuti mupaizi azitente acipaililo cazituuzyo. 11-Pele itobo lyakapoho anyama yako yoonse, amutwe wako, amyeendo yako, atwamukati twako toonse, abufumba bwako, 12-kapoho koonse akatole anze lyamalabba kubusena busalala nkubasowela itwe, akatente amulilo wankuni. Itwe nkulisowelwa, nkukonya oko nkwaelede kutentela.

13-Na imbungano yoonse yabana ba-Israyeli yabisya cakulubya, alimwi makani alisisidwe kumeso aabantu, —na bacita cintu neciba comwe Jehova ncakasya, aboobo balijisi mulandu, 14cibi ncibabisya cazibwa buyo, imbungano yoonse ilete kapoho kabe cipaizyo cazibi. Bakalete kunembo lyatente lyambunganino, 15-elyo bapati bambungano babike maanza aabo amutwe wakapoho oko kubusyu bwa-Jehova, bajaye kapoho kubusyu bwa ­Jehova. 16-Lino mupaizi munanike akombole bulowa bwakapoho akunjila abo mutente lyambunganino. 17Lino mupaizi atompe munwe mubulowa, asansaile ziindi zili musanu azibili kubusyu bwa-Jehova kunembo lyacisitilizyo. 18Alimwi alambe bulowa ameja aacipaililo cili kunembo lya-Jehova mutente lyambunganino, abulowa bumwi busyeede abutile boonse kutako lyacipaililo cazituuzyo cili kumulyango watente lyambunganino. 19Alimwi agwisye mafuta aako, aatente acipaililo. 20-Mbuboobu mbweelede kucitila kapoho. Uleelede kukacitila mbubonya mbwaakacitila kapoho kacituuzyo cazibi. Aboobo mupaizi ulamanya milandu yabo, balekelelwe. 21Elyo atole kapoho anze lyamalabba akukatenta, mbubonya mbwaakatenta kapoho kataanzi. Ncecituuzyo cazibi cambungano yabantu.

22-Na mweendelezi wabisya akucita cintu neciba cimwi Jehova Leza wakwe ncakasya-na wabisya cakulubya akuba amulandu, 23cibi cakwe ncabisya cazibwa buyo, alete cipaizyo cakwe casijembwe wampongo uutakwe kampenda. 24Abike ijanza lyakwe amutwe wasijembwe, amujaye nkukonya oko nkobajayila zipaizyo kubusyu bwa-Jehova. Ncipaizyo cazibi. 25Lino mupaizi akombole bulowa bwacipaizyo cazibi amunwe wakwe, alambe ameja aacipaililo cazituuzyo zitentwa, abwalo bulowa busyeede abutile boonse kutako lyacipaililo. 26-Aalo mafuta aaco, aatente oonse acipaililo mbubonya mbwatenta mafuta aazipaizyo zyakutontozya. Aboobo mupaizi ulamanya mulandu wakwe, alekelelwe.

27-Alimwi na kuli muntu buyo uubisya-na wacita cintu neciba comwe Jehova ncakasya, aboobo wajana mulandu, 28cibi cakwe ncabisya cazibwa buyo, alete cipaizyo cakwe campongo impwizi iitakwe kampenda, nkaambo kacibi cakwe ncaakabisya. 29-Abike ijanza lyakwe amutwe wacipaizyo eco cazibi, aijaye kubusena bwazipaizyo zitentwa. 30Elyo mupaizi akombole bulowa bwaco amunwe wakwe, alambe ameja aacipaililo cazituuzyo, abulowa bumwi busyeede abutile boonse kutako lyacipaililo. 31-Aalo mafuta aaco, aagwisye mbubonya mbwagwisya mafuta aazipaizyo zyakutontozya, Elyo mupaizi aatente acipaililo, abe cinunkilizyo cibotu cakubotezya Jehova, Aboobo mupaizi ulamanya mulandu wakwe, alekelelwe,

32-Na cipaizyo cakwe ncaleta ncakabelele, alete impwizi iitakwe kampenda. 33Abike ijanza lyakwe amutwe wacipaizyo cazibi, acijaye akucipaizizya zibi zyakwe nkukonya oko nkobajayila zipaizyo zitentwa. 34Elyo mupaizi akombole bulowa bwacipaizyo amunwe wakwe, alambe ameja aacipaililo cazituuzyo, abulowa bumwi busyeede abutile boonse kutako lyacipaililo. 35-Aalo mafuta, aagwisye oonse, mbubonya mbukugwisigwa mafuta aatubelele twazipaizyo zyakutontozya. Elyo mupaizi aatente acipaililo atala lyazipaizyo zitentelwa Jehova, Aboobo mupaizi ulamanya mulandu wakwe, mulandu wacibi ncaakabisya, kuti alekelelwe.