Search form

Levitiko 4:13

13Na imbungano yoonse yabana ba-Israyeli yabisya cakulubya, alimwi makani alisisidwe kumeso aabantu, —na bacita cintu neciba comwe Jehova ncakasya, aboobo balijisi mulandu,