Search form

Levitiko 4:14

14cibi ncibabisya cazibwa buyo, imbungano yoonse ilete kapoho kabe cipaizyo cazibi. Bakalete kunembo lyatente lyambunganino,