Search form

Levitiko 4:2

2Ambila bana ba-Israyeli kuti, Na muntu wabisya cakulubya kukusotoka mulazyo nuuba umwi wa­ Jehova akucita cintu citondwa, mbuboobu mbumweelede kucita.