Search form

Levitiko 4:20

20Mbuboobu mbweelede kucitila kapoho. Uleelede kukacitila mbubonya mbwaakacitila kapoho kacituuzyo cazibi. Aboobo mupaizi ulamanya milandu yabo, balekelelwe.