Search form

Levitiko 4:21

21Elyo atole kapoho anze lyamalabba akukatenta, mbubonya mbwaakatenta kapoho kataanzi. Ncecituuzyo cazibi cambungano yabantu.