Search form

Levitiko 4:24

24Abike ijanza lyakwe amutwe wasijembwe, amujaye nkukonya oko nkobajayila zipaizyo kubusyu bwa-Jehova. Ncipaizyo cazibi.