Search form

Levitiko 4:25

25Lino mupaizi akombole bulowa bwacipaizyo cazibi amunwe wakwe, alambe ameja aacipaililo cazituuzyo zitentwa, abwalo bulowa busyeede abutile boonse kutako lyacipaililo.