Search form

Levitiko 4:26

26Aalo mafuta aaco, aatente oonse acipaililo mbubonya mbwatenta mafuta aazipaizyo zyakutontozya. Aboobo mupaizi ulamanya mulandu wakwe, alekelelwe.