Search form

Levitiko 4:28

28cibi cakwe ncabisya cazibwa buyo, alete cipaizyo cakwe campongo impwizi iitakwe kampenda, nkaambo kacibi cakwe ncaakabisya.