Search form

Levitiko 4:3

3Na mupaizi munanike nguwabisya, aboobo waletela bantu mulandu, alete cipaizyo cakumanya zibi zyakwe nzyaakabisya, Alete kapoho katakwe kampenda, kabe cipaizyo kuli-Jehova.