Search form

Levitiko 4:30

30Elyo mupaizi akombole bulowa bwaco amunwe wakwe, alambe ameja aacipaililo cazituuzyo, abulowa bumwi busyeede abutile boonse kutako lyacipaililo.