Search form

Levitiko 4:31

31Aalo mafuta aaco, aagwisye mbubonya mbwagwisya mafuta aazipaizyo zyakutontozya, Elyo mupaizi aatente acipaililo, abe cinunkilizyo cibotu cakubotezya Jehova, Aboobo mupaizi ulamanya mulandu wakwe, alekelelwe,