Search form

Levitiko 4:34

34Elyo mupaizi akombole bulowa bwacipaizyo amunwe wakwe, alambe ameja aacipaililo cazituuzyo, abulowa bumwi busyeede abutile boonse kutako lyacipaililo.