Search form

Levitiko 4:35

35Aalo mafuta, aagwisye oonse, mbubonya mbukugwisigwa mafuta aatubelele twazipaizyo zyakutontozya. Elyo mupaizi aatente acipaililo atala lyazipaizyo zitentelwa Jehova, Aboobo mupaizi ulamanya mulandu wakwe, mulandu wacibi ncaakabisya, kuti alekelelwe.