Search form

Levitiko 4:6

6Lino mupaizi atompe munwe wakwe mubulowa, asansaile bulowa ziindi zili musanu azibili kunembo lya-Jehova kunembo lyacisitilizyo cacikombelo.