Search form

Levitiko 4:7

7Alimwi mupaizi abike bulowa ameja aacipaililo catununkilizyo tubotu cili, mutente lyambunganino kunembo lya-Jehova, elyo bulowa bwakapoho boonse busyeede abutile atako lyacipaililo cazituuzyo cili kumulyango watente lyambunganine.