Search form

Levitiko 5

Zimwi zintu zileta milandu

1-Kufumbwa muntu uubisya kukubula kwaamba, na walaililwa kuba kamboni mumakani ngaabwene na ngezi, ulijisi mulandu. 2-Nanka muntu uuampa cintu neciba cimwi cisofweede, mbuli mutunta wamunyama uusofweede na mutunta waŋombe zisofweede na mutunta wabauka basofweede, alimwi makani alisiseme, aboobo wasofwaazigwa, ulijisi mulandu. 3-Nanka uuguma busofwaazi bwamuntu, kufumbwa cintu cikonzya kusofwaazya muntu, alimwi makani alisiseme, azibwa buyo ulijisi mulandu. 4-Nanka muntu uufwanzya amilomo yakwe kukukonka kucita cintu, neciba cibotu neciba cibi, kufumbwa cintu bantu ncibakonka cakufwanzya, alimwi makani alisisidwe kulinguwe, aziba buyo ulijisi mulandu. 5-Muntu uujisi mulandu muzintu zyoonse zili boobu, alyaambe cibi ncaakabisya, 6aletele Jehova cipaizyo cakwe cakupaizizya cibi ncaakabisya, kabelele nanka kapongo kapwizi, kabe cipaizyo cazibi, kuti mupaizi amanye mulandu wakwe.

Zipaizyo zyabatengwana

7-Pele na muntu wacetaala, aboobo takonzyi kujana kabelele, cipaizyo ncaletela Jehova nkaambo kazibi zyakwe cibe inziba zyobile nanka twana twankwilimba tobile; imwi njacipaizyo cazibi, aimwi njacipaizyo citentwa. 8Azilete kumupaizi, lino mupaizi sansi apaizye yacipaizyo cazibi. Anyone mutwe wayo kunsingo, pele ataunyunguli. 9Lino akombole bulowa bwacipaizyo cazibi, asansaile amabazu aacipaililo, aboonse bulowa busyeede abuminunwide kutako lyacipaililo. Ncipaizyo cazibi. 10-Ayalo yabili aipaizye mbubonya mbuli zipaizyo zyakutenta mbuzipaizigwa, aboobo: nupaizi ulamumanina mulandu wa cibi ncaakabisya, alekelelwe.

11-Pele na muntu wacetaala loko, aboobo takonzyi kujana inziba zyobile na twana twankwilimba tobile, cipaizyo cakwe ncaletela cibi ncaakabisya cibe cipanzi cakumi cacisuwo cabusu bunante, cibe cipaizyo cazibi. Atabiki mafuta nanka musamu walibano, pe, nkaambo ncipaizyo cazibi. 12-Acilete kumupaizi, lino mupaizi abweze inkankamanza, ibe ciibalusyo cakutenta acipaililo atala lyazituuzyo zitentelwa Jehova. Ncipaizyo cazibi. 13Aboobo mupaizi ulamanya mulandu wacibi ncaakabisya, na wabisya mumakani naaba aali buti akati kayaayo, kuti alekelelwe, Abusu busyeede bube bwamupaizi, mbubonya mbuli cipaizyo cabusu.

Zipaizyo zyalweeno

14Lino Jehova wakaambila Musa kuti, 15-Kufumbwa muntu uubisya cakulubya mumakani aazintu zisalala zya-Jehova, aletele Jehova cipaizyo cakwe candubo. Alete mugutu uutakwe kampenda wakumatanga aakwe, Umubikile muulo mumasyekele aansiliva mbuli masyekele mbwapimwa mucikombelo. Ncipaizyo cakulubya. 16-Alimwi kufumbwa cintu ncaakaluba, aciboozye akubika cipanzi casanu alincico. Acilete kumupaizi, lino mupaizi amanye mulandu wakwe amugutu wacituuzyo candubo kuti alekelelwe,

17-Kufumbwa muntu uubisya kukucita cintu neciba cimwi akati kazintu Jehova nzyakasya, nekuba kuti tezi, ulijisi mulandu, ulijisi kaambo. 18Alete mugutu uutakwe kampenda wakumatanga aakwe, mbuli muulo ngobika, cibe cipaizyo candubo, Acilete kumupaizi, kuti mupaizi amanye mulandu wandubo zyakwe nzyaakalubya cakutaziba, aboobo ulalekelelwa. 19-Ncecipaizyo candubo, nkaambo ulijisi mulandu kumeso aa-Jehova.