Search form

Levitiko 5:1

Zimwi zintu zileta milandu

1Kufumbwa muntu uubisya kukubula kwaamba, na walaililwa kuba kamboni mumakani ngaabwene na ngezi, ulijisi mulandu.