Search form

Levitiko 5:10

10Ayalo yabili aipaizye mbubonya mbuli zipaizyo zyakutenta mbuzipaizigwa, aboobo: nupaizi ulamumanina mulandu wa cibi ncaakabisya, alekelelwe.