Search form

Levitiko 5:12

12Acilete kumupaizi, lino mupaizi abweze inkankamanza, ibe ciibalusyo cakutenta acipaililo atala lyazituuzyo zitentelwa Jehova. Ncipaizyo cazibi.