Search form

Levitiko 5:13

13Aboobo mupaizi ulamanya mulandu wacibi ncaakabisya, na wabisya mumakani naaba aali buti akati kayaayo, kuti alekelelwe, Abusu busyeede bube bwamupaizi, mbubonya mbuli cipaizyo cabusu.