Search form

Levitiko 5:16

16Alimwi kufumbwa cintu ncaakaluba, aciboozye akubika cipanzi casanu alincico. Acilete kumupaizi, lino mupaizi amanye mulandu wakwe amugutu wacituuzyo candubo kuti alekelelwe,