Search form

Levitiko 5:17

17Kufumbwa muntu uubisya kukucita cintu neciba cimwi akati kazintu Jehova nzyakasya, nekuba kuti tezi, ulijisi mulandu, ulijisi kaambo.