Search form

Levitiko 5:18

18Alete mugutu uutakwe kampenda wakumatanga aakwe, mbuli muulo ngobika, cibe cipaizyo candubo, Acilete kumupaizi, kuti mupaizi amanye mulandu wandubo zyakwe nzyaakalubya cakutaziba, aboobo ulalekelelwa.