Search form

Levitiko 5:3

3Nanka uuguma busofwaazi bwamuntu, kufumbwa cintu cikonzya kusofwaazya muntu, alimwi makani alisiseme, azibwa buyo ulijisi mulandu.