Search form

Levitiko 5:9

9Lino akombole bulowa bwacipaizyo cazibi, asansaile amabazu aacipaililo, aboonse bulowa busyeede abuminunwide kutako lyacipaililo. Ncipaizyo cazibi.