Search form

Levitiko 6

1-Alimwi Jehova wakaambila Musa kuti, 2-Kufumbwa muntu uubisizya Jehova kukweena mweenzinyina mumakani aambono zyakubambya na zyakujatilizya, nanka kukubba na mukazundila, 3-nanka kukonka cakubeja aamakani aacintu ciswekede ncaakabweza, na cintu cimwi cili boobo muntu ncakonzya kubisya, 4na muntu wabisya akuba amulandu, uleelede kupilusya ncaakabba, nanka ncaakanyanzya, nanka ncaakabambide, nanka cintu ciswekede ncaakabweza, 5-nanka cintu cili buti ncaakakonka bakubeja. Uleelede kupilusya cintu eco akuciyungizizya impindu yacipanzi casanu, ape muneco mubuzuba bwakuleta cipaizyo cakwe candubyo zyakwe. 6-Alimwi aletele Jehova cipaizyo cakwe candubyo: mugutu uutakwe kampenda wakumatanga aakwe, mbubonya mbuli muulo ngobikide. Alete cipaizyo kumupaizi, 7lino mupaizi amanye mulandu wakwe kubusyu bwa-Jehova, kuti alekelelwe cibi neciba cimwi ncaakabisya akati kazintu ezi, kufumbwa cibi cakamupesya mulandu.

Bapaizi mbubeelede kupaizya

8Lino Jehova wakaambila Musa kuti, 9Lailila Aroni abana bakwe kuti, Ngooyu mulao wazipaizyo zitentwa, Cipaizyo cisyaale acitentelo cacipaililo busiku boonse mane bukace, awalo mulilo wacipaililo unooyaka alincico. 10-Lino mupaizi asame cikobela cakwe cituba akabbudula katuba mucibuno, agwisye itwe lyacipaizyo citentedwe mumulilo waacipaililo, alibike kumbali lyacipaililo. 11Amana obo, asamunune zyakusama zyakwe akusama zyakusama zimbi, atole itwe anze lyamalabba kubusena busalala. 12Amulilo wacipaililo uleelede kuyaka lyoonse; utazimwi pe. Mupaizi atente inkuni alincico cifumo cimwi acimwi, abambe cipaizyo cakutenta mpoonya awo, akutenta alincico mafuta aazituuzyo zyakutontozya. 13-Mulilo uleelede kunooyaka lyoonse acipaililo-kuzimwa pe.

14-Alimwi ngooyu mulao wacipaizyo cabusu. Bana ba-Aroni bacituule kubusyu bwa-Jehova kunembo lyacipaililo. 15Lino kugwisigwe inkankamanza yabusu bunante bwacipaizyo cabusu, amafuta aaco, amusamu woonse walibano uuli atala lyacipaizyo cabusu, kuti zitentwe acipaililo, zibe ciibalusyo cili abweema bubotu bwakubotezya Jehova. 16-Lino eco cisyeede, bacilye ba-Aroni abana bakwe. Ciligwe kacitakwe bumena mubusena busalala. Ciligwe mulubanza lwatente lyambunganino. 17-Taceelede kujikwa abuswezyo pe. Ncencico cipanzi cazipaizyo zyangu zyakutenta ncindabapa, cibe cipanzi cabo. Ncintu cisalalisya loko mbuli zipaizyo zyazibi azipaizyo zyandubo. 18-Baalumi boonse akati kabana ba-Aroni bacilye. Ngomulao walyoonse mumazyalani aanu conse. Cigwisigwe muzipaizyo zitentelwa Jehova. Kufumbwa uuziguma wasalazigwa.

19Alimwi Jehova wakaambila Musa kuti, 20-Nceeci cipaizyo ca-Aroni abana bakwe, ncibeelede kuletela Jehova mubuzuba bwakunanikwa kwabo: cipanzi cakumi cacisuwo cabusu bunante, cibe cipaizyo cabusu calyoonse. Cisela caco cituulwe cifumo, acisela cimwi mangolezya. 21Cikandwe amafuta akuyokwa aciyokelo, ciletwe ciliyokedwe kabotu. Eco cipaizyo cabusu cipaizigwe tubungebunge, cibe abweema bubotu bwakubotezya Jehova. 22-Lino mupaizi munanike, mwana wa-Aroni uulya izina lyakwe, uleelede kucipaizizya Jehova. Ngumulao walyoonse, Citentwe coonse buyo. 23Zipaizyo zyabusu zyamupaizi zyoonse buyo zileelede kutemwa, taziligwi pe.

24Alimwi Jehova wakaambila Musa kuti, 25-Ambila Aroni abana bakwe kuti, Ngooyu mulao wacipaizyo cazibi, Nkobajayila cipaizyo cakutenta, acalo cipaizyo cazibi cijayigwe nkukonya oko kubusyu bwa-Jehova Ncintu cisalalisya. 26-Lino mupaizi uucipaizizya zibi nguelede kucilya, Acilye mubusena busalalisya mulubuwa lwatente lyambunganino. 27-Kufumbwa ciguma nyama yaco cilasalala, alimwi na bulowa bwaco bwakutapaukila ali cakusama, eco cakusama citapaukilidwe cileelede kusanzigwa mubusena busalalisya. 28-Na cijikwa mucilongo cabulongo, eco cilongo cileelede kupwayigwa; na cajikwa mucilongo camukuba, eco cilongo cileelede kukuzwa akusanzigwa mumaanzi. 29-Baalumi boonse akati kabapaizi bacilye. Ncintu cisalalisya loko. 30-Pele cipaizyo cazibi, na bulowa bwaco bwaletwa mutente lyambunganino kukumanya milandu mubusena busalalisya taciligwi pe, Cileelede kutentwa mumulilo.