Search form

Levitiko 6:10

10Lino mupaizi asame cikobela cakwe cituba akabbudula katuba mucibuno, agwisye itwe lyacipaizyo citentedwe mumulilo waacipaililo, alibike kumbali lyacipaililo.