Search form

Levitiko 6:15

15Lino kugwisigwe inkankamanza yabusu bunante bwacipaizyo cabusu, amafuta aaco, amusamu woonse walibano uuli atala lyacipaizyo cabusu, kuti zitentwe acipaililo, zibe ciibalusyo cili abweema bubotu bwakubotezya Jehova.