Search form

Levitiko 6:17

17Taceelede kujikwa abuswezyo pe. Ncencico cipanzi cazipaizyo zyangu zyakutenta ncindabapa, cibe cipanzi cabo. Ncintu cisalalisya loko mbuli zipaizyo zyazibi azipaizyo zyandubo.